HieuLT Blog

If you don't build your dream someone will hire you to help build theirs.

Robot Framework là một framework hỗ trợ tự động hoá. Chúng ta có thể sử dụng Robot Framework cho automation test hoặc tự đống hoá quy trình robotic process automation (RPA).

Robot Framework là một framework open source nên bạn và cty sẽ không mất chi phí bản quyền cho việc sử dụng.Robot Famework có thể mở rộng và dễ dàng tích hợp với các tool khác để tạo nên bộ công cụ mạnh mẽ.

Đặc biệt, cú pháp của Robot Framework cũng dễ đọc và khá thân thiện với người dùng ( human-readable keywords ).

Core framwork được hiện thực bởi python và run trên JVM và ironPython (.NET)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *