HieuLT Blog

If you don't build your dream someone will hire you to help build theirs.

Chào các bạn,

Hôm này mình muốn chia sẻ với các bạn cách chúng ta làm việc với input element trong robot framework.

Với input webelement chúng ta thường sẽ có các thao tác chính như sau:

 1. Nhập dữ liệu.
 2. Xoá dữ liệu.
 3. Get data.

Hôm nay mình sẽ viết một test case demo các thao tác này.

Test steps bao gồm:

 1. Mở trang: http://hieult.com/working-with-input
 2. Nhập text hieult.com
 3. Get data hiện tại ở input tag.
 4. Clean data sau khi nhập.

Việc đầu tiên cần làm, xác định element locator của input tag trên trang http://hieult.com/working-with-input

Các bạn có thể thấy xpath của thẻ input là: //input[@name=’email’]

2. Để nhập text vào thẻ input chúng ta dùng lệnh Input Text với cú pháp:

Input Text {webelement} value

3. Dùng lệnh Clear Element Text  locator để clear text của thẻ input.

Full Test case

*** Settings ***
Library      SeleniumLibrary

*** Variables ***
${username}    //input[@name='email']

*** Test Cases ***
RF - Working with input element
  Open Browser  http://hieult.com/working-with-input  Chrome
  Set Selenium Speed  5 seconds
  Input Text  ${username}  hieult.com
  ${actual_value}  Get Value  ${username}
  Log  ${actual_value}
  Clear Element Text  ${username}
  Close All Browsers

Test result và full code các bạn có thể check theo link github ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *