HieuLT Blog

If you don't build your dream someone will hire you to help build theirs.

Đây là các active theo account Microsoft bạn đang sử dụng
Cách bước active như sau:
Bước 1: Các bạn truy cập Website https://login.microsoftonline.com
Bước 2: Sau khi login tài khoản Microsoft bạn chọn next
Bước 3: Nhập account bên mình cung cấp và đăng nhập


Bước 4: Chọn install Office


Bước 5: Chọn Office 365 apps. Sau đó tiến hành cài đặt.


Bước 6: Sau khi cài đặt thành công, mở word lên và đăng nhập bằng account đã được bên mình cung cấp.

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *