HieuLT Blog

If you don't build your dream someone will hire you to help build theirs.

Nếu lần đầu sử dụng robot framework, có lẽ đây là lỗi đầu tiên mà bạn sẽ gặp

Nguyên nhân:

Robot framework không tìm được file path của chromedriver trong PC của bạn.

Cách fix: Add path của file chromedriver vào biến path trong system environment. Cụ thể:
1. Mở system properties

2. Chọn Environment Variables -> Chọn Path -> Chọn Edit

3. Add path của chromedriver vào và lưu lại ( lưu ý: thay đổi đường dẫn phù hợp với máy của bạn. Ở ảnh bên dưới path của mình là: …\AutomationTest\Drivers\chromedriver\Windows\chromedriver.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *